Vad är VVA?

Vailla vakinaista asuntoa ry är en religiöst och politiskt obunden
organisation som grundades 1986 av hemlösa själva. VVA agerar som de hemlösas intressebevakare i olika forum, för social debatt om hemlöshet och försvarar allas rätt till bostad och ett eget hem och försöker påverka de hemlösas situation direkt på individuell nivå, specifikt för varje hemlös person. VVA betraktar bostad som en mänsklig och grundläggande rättighet, ”vars frånvaro är under alla omständigheter oacceptabel.” Enligt föreningen är målet med all sin verksamhet att ge alla en anständig plats att bo på inom rimlig tid.

Genom sitt föreningsarbete strävar VVA till att främja de hemlösas
intressebevakning och deltagande samt att minska hemlösheten.
Föreningens viktigaste årliga evenemang är De hemlösas natt, anordnad i samarbete med andra sociala- och hälsoorganisationer och andra icke-statliga organisationer, på FN:s dag mot fattigdom och utestängning den 17.10. De hemlös natt påminner oss om att bostad är en grundläggande rättighet och uppmanar beslutsfattare att arbeta för att eliminera hemlösheten. Föreningens tidskrift Asukki, som publicerats sedan 1987, utkommer tre gånger om året.

Syftet med VVA:s tjänster med lågtröskel är att nå hemlösa, hänvisa dem till den service som finns, stödja dem i att reda ut sin livssituation och förebygga omedelbara hälsoproblem samt att stöda nykterhet.

VVAs bostadstjänster inkluderar två bostadsenheter för de tidigare
hemlösa i Helsingfors: Sällikoti, som var Finlands första bostadstjänst
enligt den sk. bostad-först principen och Junailijankuja-boende-enheten.

Genom Kokema- erfarenhetsexperter som tränare och mentorer
-verksamheten, syftar VAA till att stärka erfarenhetsexperternas roll i
planering, utveckling och praktisk implementering av de hemlösas
tjänster.

Utöver detta är VVA involverat i bland annat NEA-projektet (kvinnors
specificitet i hemlöshet) koordinerat av Y-säätiö och i NUOLI-projektet tillsammans med föreningen Blå Bandet (24/7 stödpunkt för ungdomar i svåra livssituationer med missbruks- och mental hälsobakgrund, eventuellt som också bor på gatan).

Internationellt deltar VVA i den europeiska paraplyorganisationen
FEANTSA:s (European Federation of National Organisations Working With the Homeless) och hemlösas och de som erfart hemlöshets nätverk HoPe:s (Homeless People) verksamhet.