Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA) on pitkään jatkunut säännöllinen avustuskohteemme. Olemme tukeneet VVA:n toimintaa vaatelahjoituksin, jotka on räätälöity Helsingin asunnottomien ihmisten tarpeiden mukaisiksi VVA:n kartoittusten perusteella. Vaatteet ja kengät on toimitettu VVA:n kautta suoraan Suomessa eläville asunnottomille ihmisille.

Mikä on VVA?

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama uskonnollisesti ja poliittisesti sitoumaton kansalaisjärjestö. VVA toimii asunnottomien edunvalvojana eri foorumeilla, ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta ja puolustaa jokaisen oikeutta hyvään asumiseen ja omaan kotiin, sekä pyrkii suoraan vaikuttamaan asunnottomien tilanteeseen kunkin asunnottoman henkilökohtaisella tasolla. VVA pitää asuntoa ihmis- ja perusoikeutena, ”jonka puuttumista ei voida hyväksyä missään olosuhteissa.” Yhdistys kertoo, että kaikessa sen toiminnassa tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.

VVA pyrkii järjestötyöllään edistämään asunnottomien edunvalvontaa ja omaa osallisuutta sekä vähentämään asunnottomuutta. Järjestön vuosittainen päätapahtuma on yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa järjestetty Asunnottomien yö, joka järjestetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus, ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Yhdistyksen vuodesta 1987 alkaen julkaistu Asukki-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

VVA:n matalan kynnyksen palveluiden tarkoitus on tavoittaa asunnottomia ihmisiä, ohjata heitä palveluiden piiriin, tukea heitä elämäntilanteensa selvittelyssä, sekä ehkäistä välittömiä terveyshaittoja ja tukea päihteettömyyttä.

VVA:n asumispalveluihin kuuluu kaksi entisille asunnottomille suunnattua asumisyksikköä Helsingissä: Sällikoti, joka oli Suomen ensimmäisiä asunto ensin -periaatteella toimineita asumispalveluita sekä Junailijankujan asumisyksikkö.

Kokema – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -toiminnalla VAA pyrkii vahvistamaan kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa.

Lisäksi VVA on mukana muun muassa Y-säätiön koordinoimassa NEA-hankkeessa (Naiserityisyys asunnottomuustyössä) sekä Sininauhasäätiön kanssa toteutettavassa NUOLI-hankkeessa (24/7 tukipiste vaikeassa elämäntilanteessa oleville, päihde- ja mielenterveystaustaisille, mahdollisesti kadulla eläville nuorille).

Kansainvälisesti VVA ry osallistuu eurooppalaisen kattojärjestö FEANTSA:n (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless) sekä asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden verkoston HoPe:n (Homeless People) toimintaan.